top of page
DSC_0013 (2)_72pas_edited.jpg

KRAJINA

REMÍZKY, MEZE A TŮNĚ VRACÍME ZPĚT DO KRAJINY

Nabízíme poradenství, vypracování návrhů i realizaci krajinných prvků.

Výsadby dřevin - remízky a meze, solitérní dřeviny, biocentra, biokoridory.  Vodní prvky - tůně. 

 

Možnost zajištění dotace.

Pro realizaci krajinných prvků je možné čerpat finanční prostředky např. v rámci několika programů, které vyhlašuje MŽP.

Dotační titul je vhodný pro obce, podnikatelské subjekty i soukromé vlastníky pozemků. Finanční podpora může dosahovat až 100% vynaložených prostředků.

JAK PRACUJEME?

Spolupráce vlastníka a designéra je jako v případě ekozahradní tvorby velmi úzká a začíná konzultacemi, jejichž cílem je ujasnit si finální podobu daného pozemku. Dále obvykle navazuje práce na samotném návrhu, který je také průběžně konzultován. Následuje samotná realizace.

 

Založené či obnovené biotopy musí být citlivě prostorově navrženy v rámci zeměpisné polohy, nadmořské výšky a místních podmínek. Měly by být také vhodně začleněny vzhledem k okolnímu krajinnému rázu.   

V návrhu výsadeb se bere v úvahu historický vývoj na dané lokalitě (pokud je k dispozici) a současný stav vegetace, zejména druhové složení. V návrhu výsadeb se vychází z původní vegetace ČR, což v praxi znamená, že druhové složení dřevin, které se nacházejí na území ČR, se liší také v rámci kraje.

 

Pokud máte zájem o obnovení či založení přírodě blízkých biotopů na menších či rozsáhlých pozemcích, a vrátit zpět krajině její původní ráz s mezemi, remízky, alejemi, roztroušenou zelení či starými a krajovými odrůdami ovocných stromů, drobnými vodními prvky – tůněmi, které významně přispívají k dotvoření harmonického krajinného rázu, neváhejte se na nás obrátit zde.

bottom of page